Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”
kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan
“Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında
yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu
başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave
ücret alınamaz.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alı-
nan” ibaresi “müracaat eden hastalara taburcu edilinceye kadar sunulan tüm” şeklinde değiş-
tirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2 maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi “İşyeri hekimleri
veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile
“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez
veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez.”
şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler
tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedelleri
Kurumca karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan
“özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük”
ibaresi ise “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
ilk cümlesinde yer alan “G80 ve (*) işaretli tanılarda” ibaresi “(D) grubu hariç diğer tanı-
larda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile bir fizyoterapist için; (A) grubundaki
işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam
Tebliğ
Sosyal Güvenlik
Disketten
Cetveller Film – 1
en fazla on altı hastanın, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile iki fizyoterapist
için; (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın işlemi Kuruma
fatura edilir.”
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için ilave olarak (C) grubundaki işlemlerden
günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla
altmış dört hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Sağlık kurulu raporları yatarak tedavilerde yatış süresince geçerlidir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 3.3.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Kan şekeri ölçüm çubukları sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“ğ) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren
merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir
taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immunhistokimyasal
olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma tedavisinde
tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombinasyon
tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab
kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu hususların
belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete
edilir.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.28 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“4.2.28.E- PCSK9 inhibitörleri (evolocumab)
(1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve ezetimiblerle
tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 190 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda
bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve
damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden
tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(8) Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaç-
ların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; EK-4/A Listesine giriş talebinden
itibaren, talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan
özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna ve Sağlık Bakanlığınca verilecek
kullanım onayına dayanılarak söz konusu kullanım onayında belirtilmiş süre boyunca uzman
hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca
verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranları (firmalar
tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu
Tebliğ
Sosyal Güvenlik
Disketten
Cetveller Film – 2
uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi
yapılacaktır. Ödemelerde, faturada yer alan her bir kutu ilaç için ödenecek tutar her hâlükârda
Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak
oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra bulunacak tutarından
daha fazla olamaz. Bu ilaçların temin edilmesinde SUT’un 4.5.2 maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen 4 iş günlük süre aranmaz. Bu ilaçlardan EK-4/D Listesi kapsamında olanlardan hasta
katılım payı alınmaz.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye
yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği
tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3 - Yurt dı-
şından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin - sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi
yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan
muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma
uygulanan süre bitiminde sona erer.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.4.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata %10 ilave
edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna “(Ancak
705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında
kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca
faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin
(2) numaralı alt bendinde yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu
(EK-1/D) yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 26 – Aynı Tebliğin Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)’ne aşağıdaki madde eklenmiştir.
“59. Epidermal büyüme faktörü; Konvansiyonel yara tedavi prensiplerinin uygulanmasına
rağmen yarada iyileşmenin izlenmediği (Tedavi süresi ve uygulanan tedavinin raporda
belirtilmesi gerekmektedir.), gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş (osteomyelite
bağlı ülserlerde osteomyelitin olmadığının/tedavi edildiğinin radyoloji ve ortopedi uzman
hekimleri tarafından, yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı ülserlerde yumuşak doku enfeksiyonunun
kontrol altına alındığının enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından raporda belirtilmesi
gerekmektedir.) açık diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda, 3 üncü basamak sağlık
kurumlarında genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4(dört)
hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edilebilir.
4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa, ilaca başlangıç kriterlerinin
yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık
kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir. Toplam tedavi süresi 12(on
iki) haftayı geçemez.”
MADDE 27 – Bu Tebliğin;
a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden 2 işgünü sonra,
b)16 ncı maddesi 29/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 17 ve18 inci maddeleri yayımı tarihinde,
ç) 19 uncu maddesi 10/5/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 26 ncı maddesi 20/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 9, 11, 20, 23 üncü maddenin (c) ila (ş) bentleri ile (u) ila (aa) bentleri ve 24 üncü
maddenin (ç) ila (f ) bentleri 24/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) 13 ve 25 inci maddeleri 1/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) 1 ila 8, 10, 14, 21, 22, 23 üncü maddenin (a), (b),(t) ,(bb),(cc), (çç) bentleri, 24 üncü
maddenin (a) ila (c) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,
ğ) 12 nci maddesi 7/9/2016 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür

resmi gazete yayımlanan tebliğin orjinal metni için tıklayınız

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar